• Ford Custom Rim Nut Discussion | © EOS

Integritetspolicy inom EOS GmbH Electro Optical Systems

Skyddet av dina personuppgifter är mycket viktigt för oss. I denna integritetspolicy informerar vi, EOS GmbH Electro Optical Systems ("EOS” eller ”vi”) dig om hur vi hanterar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har i samband med dina personuppgifter. Med denna integritetspolicy vill vi i synnerhet iakttaga våra juridiska informationsskyldigheter enligt förordning (EU) 2016/679 (General Data Protection Regulation - "GDPR").

Många av våra kunder är organisationer och företag (s.k. juridiska enheter). Om du kontaktar oss som anställd i en organisation eller företag, lagrar och behandlar vi nedanstående beskrivna data i huvudsak avseende denna organisation eller företag, men länkar dem till den informationen att du är anställd i sådan organisation eller företag, och är vår kontaktperson.

EOS GmbH Electro Optical Systems, Robert-Stirling-Ring 1, 82152 Krailling, München, är operatör av webbplatsen Additive Manufacturing solutions & industrial 3D printer by EOS samt ansvarig part för databehandling i samband med användning av webbplatsen.

Du kan när som helst kontakta vårt dataskyddsombud Sabina Hrnjica-Ceman, Robert-Stirling-Ring 1, 82152 Krailling, München, Tyskland, på dpo@eos.info vid frågor som rör dataskydd. 

Kontaktuppgifter:

EOS GmbH Electro Optical Systems
Robert-Stirling-Ring 1, 82152 Krailling
Tel. +49 89 893 36-0
Fax +49 89 893 36-285
E-post: info@eos.info 
Webbplats: www.eos.info

Besök på vår webbplats

När du besöker vår webbplats registrerar vår webbserver temporärt domännamnet eller IP-adressen för den begärande datorn, åtkomstdatum, klientens filbegäran (filnamn och URL), HTTP-responskoden och den webbplats från vilken du besöker oss, antal bytes överförda under anslutningen och, om tillämpligt, annan teknisk information som vi använder och utvärderar statistiskt för den tekniska implementeringen av webbplatsanvändningen (leverans av innehåll, garanterande av webbplatsens funktionalitet och säkerhet, skydd mot cyberattacker och annat missbruk).

Det är nödvändigt att lagra och behandla ovannämnd information under sessionens varaktighet, så att webbplatsinnehållet kan levereras till din dator. Vi lagrar också en del av denna information i loggfiler på våra servrar. Vi kopplar inte ihop denna information med din IP-adress eller andra personuppgifter om din person.
Behandlingen äger rum i syfte att fullgöra ett befintligt användningsavtal med dig (rättslig grund för behandling: art. 6 nr 1 lit. b) GDPR), i den mån det uppfyller syftet med teknisk implementering av webbplatsens användning och för att på andra sätt skydda vårt berättigade intresse av att göra vår webbplats så användarvänlig, säker och tilltalande som möjligt (rättslig grund för behandling: art. 6 nr 1 lit. f) GDPR).

Loggfiler raderas efter 30 dagar. När dessa perioder har löpt ut, raderas eller anonymiseras informationen.

Vi använder oss av cookies för att behandla vissa av de ovannämnda uppgifterna. Med ditt samtycke kan vi också komma att använda ytterligare cookies samt Marketing & Analytics. Du hittar mer information om cookies och Marketing & Analytics samt om dina tillhörande rättigheter och möjligheter i vår Cookie-Manager.

 

Förfrågningar eller beställningar via vår webbshop

När du lägger en order i vår webbshop måste viss information behandlas för tecknande och genomförande av avtalet. Information som krävs i detta syfte markeras särskilt. All annan information som du meddelar är frivilliga.

Vår webbshop innehåller ett kontaktformulär som du kan använda för attt kommunicera med oss. När du skickar in information via kontaktformuläret, ombeds du att ange en e-postadress som vi sedan använder för att behandla ditt ärende. Med kontaktformuläret kan du skicka in ytterligare information på frivillig basis.

Vi samlar in och behandlar ovanstående information dels för att kunna genomföra avtalsförhållandet avseende den information, den produkt och/eller den tjänst vi levererar till dig (rättslig grund för behandling: art. 6 nr 1 lit. b) GDPR), dels i syfte att skydda vårt berättigade intresse av att förbättra våra leveranser och tjänster enligt dina individuella krav, för att främja försäljningen av våra produkter och tjänster, och med en möjlighet att erbjuda dig ytterligare produkter eller tjänster enligt dina intressen, dokumentera avtalsöverenskommelser och korrespondens för etablering, utövande eller försvarande av tillhörande juridiska anspråk, och där så är relevant, genomföra vår skyldighet avseende övervakning av våra produkter och tjänster (rättslig grund för behandling: art. 6 nr 1 lit. f) GDPR) samt fullgöra lagstadgade skyldigheter avseende dokumentation och dokumentationslagring (rättslig grund för behandling: art. 6 nr 1 lit. C) GDPR.

För alla befintliga eller potentiella kunder som beställer via vår webbshop, eller som kontaktar oss, eller som prenumererar på vårt nyhetsbrev, lägger vi upp ett kundkonto i vår kunddatabas, och samtalsloggen lagras då i, eller länkat till, detta kundkonto.

 

Deltagande i kurser

När du deltar i en utbildning samlar vi in och behandlar kontaktuppgifterna för alla deltagare. Om utbildningen innefattar ett test eller examinering (t.ex. i certifieringssyfte) lagrar och behandlar vi även dina presentationer och resultat. Om utbildning genomförs av externa tjänsteleverantörer har även de tillgång till denna information.

Vi lagrar och behandlar ovanstående information i syfte att genomföra resp. avtalsrelation med avseende på utbildningen (rättslig grund för behandling: art. 6 nr 1 lit. b) GDPR).

Såvida inte någon av de längre lagringsperioder som anges nedan gäller, sparas din information i sex månader efter utbildningen. För certifieringar med ett utgångsdatum kan det faktum att du har deltagit, samt dina resultat (godkänt/ej godkänt) komma att lagras under certifikatets livslängd samt tre månader därefter. Om utbildningen bokas av en organisation eller företag, kan det faktum att du har deltagit, samt dina resultat (godkänt/ej godkänt) komma att (a) rapporteras till organisationen eller företaget, och/eller (b) registreras på organisationens eller företagets kundkonto i vår kunddatabas. Om du har bokat kursen personligen lägger vi upp ett kundkonto i vår kunddatabas, och det faktum att du har deltagit samt resultat (godkänd/ej godkänd) lagras då i, eller länkas till, detta kundkonto.

Vissa kurser genomförs online via vår utbildningsportal EOS Training Center - ”EOTC”. Du hittar mer information om hur vi behandlar och använder personuppgifter i EOTC i EOTC integritetspolicy.

 

Utskick av nyhetsbrev

Om du registrerar dig via vår webbplats eller på annat sätt för att få elektroniska nyhetsbrev, lagrar och behandlar vi dina registreringsdata (registreringsformuläret visar vilka registreringsdata som vi samlar in och lagrar, och om inmatningar är obligatoriska eller frivilliga) under en obegränsad tidsperiod tills att du avregistrerar dig, eller om vi avbryter nyhetsbrevsutskicket i syfte att fullgöra det befintliga avtalet med dig för mottagandet av nyhetsbrevet (rättslig grund för behandling: art. 6 nr 1 lit. b) GDPR). Den IP-adress som har tilldelats dig av internetserviceoperatören (ISP) samt datum och klockslag för registreringen lagras när du registrerar dig. Syftet med detta är att skydda vårt berättigade intresse av att förhindra, och om nödvändigt, väcka åtal för missbruk av våra tjänster (rättslig grund för behandling: art. 6 nr 1 lit. f) GDPR). Dessutom lagrar och behandlar vi ditt samtycke till att få nyhetsbrevet, under den lagringstid som anges nedan. Detta syftar till att skydda vårt berättigade intresse av att, vid en tvist, kunna bevisa att du önskade få nyhetsbrevet (rättslig grund för behandling: art. 6 nr 1 lit. f) GDPR).

Efter avslutandet av din registrering för nyhetsbrevsutskicket sparar vi registreringsdata, IP-adress, datum och klockslag för registreringen samt ditt samtycke i upp till sex månaders tid. Detta syftar till att skydda vårt berättigade intresse av att kunna återställa dessa data i händelse av oavsiktlig radering; eller av att upprätta, utöva eller försvara juridiska anspråk i samband med registreringen för, och samtycket till, mottagande av nyhetsbrev (rättslig grund för behandling: art. 6 nr 1 lit. f) GDPR).

Registreringen för vårt nyhetsbrev äger rum i en s.k. double-opt-in-åtgärd. Det innebär att efter registreringen får du ett e-postmeddelande där du ombeds bekräfta din registrering. Denna bekräftelse är nödvändig för att förhindra obehörig användning av din e-postadress genom andra personer.
För alla befintliga eller potentiella kunder som beställer via vår webbshop, eller som kontaktar oss, eller som prenumererar på vårt nyhetsbrev, lägger vi upp ett kundkonto i vår kunddatabas, och samtalsloggen lagras då i, eller länkat till, detta kundkonto.

 

Deltagande i enkäter och intervjuer

De enkäter och undersökningar som vi genomför utvärderas anonymt. Personuppgifter behandlas endast om så krävs för tillhandahållandet och det tekniska genomförandet av enkäten (t.ex. behandling av IP-adressen för att visa enkäten i användarens läsare, eller för att möjliggöra återupptagning av enkäten med hjälp av en temporär cookie (sessions-cookie)) eller att deltagarna har samtyckt.
Om vi ber deltagarna om deras samtycka till behandlingen av deras uppgifter utgör detta den rättsliga grunden för behandlingen, i annat fall baseras behandlingen av deltagarnas data på vårt berättigade intresse av att genomföra en objektiv enkät (rättslig grund för behandling: samtycke (art. 6 (1) (a) GDPR), berättigade intressen (art. 6 (1) (f) GDPR)).

Typer av behandlade data
Kontaktuppgifter (t.ex. e-post, telefonnummer), innehållsdata (t.ex. Textinlägg, foton, videor), användningsdata (t.ex. besökta webbplatser, intresse för innehåll, åtkomsttidpunkter), meta/kommunikationsdata (t.ex. enhetsinformation, IP-adresser).

Datasubjekt
Kommunikationspartner (mottagare av e-post, brev etc.), användare (t.ex. webbplatsbesökare, användare av online-tjänster).

Behandlingssyften
Kontaktförfrågningar och kommunikation, direktmarknadsföring (t.ex. via e-post eller vanlig post), återkoppling (t.ex. insamling av återkoppling via online-formulär).

Tjänster och tjänsteleverantörer som används
Qualtrics: Qualtrics Survey Services; tjänsteleverantör: Qualtrics LLC, adress: 2250 N. University Pkwy, 48-C, Provo, Utah 84604, USA; Qualtrics webbplats; Qualtrics integritetspolicy.

 

Kontakt med kund-hotline

När du ringer vår hotline, registrerar vår representant ditt namn, datum och klockslag för samtalet och innehållet i din förfrågan,i en samtalslogg.

Vi samlar in och behandlar ovanstående information dels för att kunna genomföra avtalsförhållandet med dig avseende den information, den produkt och/eller den tjänst vi levererar till dig (rättslig grund för behandling: art. 6 nr 1 lit. b) GDPR), dels i syfte att skydda vårt berättigade intresse av att förbättra våra leveranser och tjänster så att de uppfyller dina enskilda krav, för att främja försäljningen av våra produkter och tjänster, med en möjlighet att erbjuda dig ytterligare produkter eller tjänster utifrån dina intressen, dokumentera innehållet i din förfrågan för upprättande, utövande eller försvar av juridiska ansrpråk, och där så är relevant, genomföra våra skyldigheter avseende produktövervakning gällande våra produkter och tjänster (rättslig grund för behandling: art. 6 nr 1 lit. f) GDPR).

Såvida inte någon av de längre lagringsperioder som anges nedan gäller, sparas samtalsloggarna i sex månader efter samtalet.

Vi spelar in enskilda samtal för att upprätthålla servicekvaliteten. Vi ber om ditt samtycke för detta i förväg. Vi använder denna information dels på basis av ditt intresse, dels i syfte att skydda vårt berättigade intresse av att förbättra våra tjänster (rättslig grund för behandling: art. 6 nr 1 lit. f) GDPR). Underlagen utvärderas inom en månad efter samtalet genom överordnade eller kursledare, och gås igenom med hotline-personalen så att kundvänligheten och prestandan kan förbättras fortlöpande. Inspelningarna raderas i slutet av denna period.

För alla befintliga eller potentiella kunder som beställer via vår webbshop, eller som kontaktar oss, eller som prenumererar på vårt nyhetsbrev, lägger vi upp ett kundkonto i vår kunddatabas, och samtalsloggen lagras då i, eller länkat till, detta kundkonto.

 

Aktiv användning av sociala medier

Vi använder också aktivt vår närvaro på affärsinriktade plattformar såsom LinkedIn samt tillhörande verktyg, t.ex. LinkedIn Sales Navigator, för att ta kontakt, kommunicera eller initiera affärskontakter etc. med dig.

För det ändamålet behandlar vi de personuppgifter som lämnats till oss via respektive plattform. Det kan omfatta i synnerhet ditt namn, din arbetsgivare, din befattning i företaget samt andra kontakter på resp. plattform. Beroende på typen av avtal med dig kan vi komma att behandla ytterligare data, t.ex. de specifika affärsrelationerna eller innehållet i kommunikationen med dig. Dessutom kan det förekomma att vi i detta fallet överför dina data till vårt CRM-system och sammanfogar eller länkar dem med data som redan finns där om dig.

Idag använder vi följande operatörer eller verktyg:

LinkedIn
LinkedIn Sales Navigator
Vi behandlar dina personuppgifter för att rikta, kommunicera eller initiera affärskontakter med dig (inkl. via vårt CRM) på basis av följande rättsliga grunder:
ditt samtycke enligt art. 6 (1) lit. a GDPR, som du har lämnat till operatören vid registrering för resp. sociala media-plattform, förutsatt att det rör dina plattformsanvändardata (namn, arbetsgivare, befattning);
för fullgörandet av ett avtal eller för genomförande av åtgärder före avtalstecknande enligt art. 6 (1) lit. b GDPR, förutsatt att vi redan har en affärsrelation med dig eller vidtar åtgärder före avtalstecknande via plattformen på basis av din begäran (t.ex. ytterligare kontakt eller kommunikation);
för skyddet av våra berättigade intressen enligt art. 6 (1) lit. f GDPR; vårt berättigade intresse är en korrekt kontakt, kommunikation eller initiering av affärskontakter med dig för upprättande, implementering, underhåll eller avslutning av en affärsrelation med dig.
För mer information om databehandling i vårt CRM-system, se ”Kundadministrationssystem”.

Kundadministrationssystem

När du uttrycker intresse av information, produkter eller tjänster, eller om det finns eller etableras en kundrelation med dig, lägger vi upp ett kundkonto i vår kunddatabas. Kundkontot innefattar dina basdata (namn, adress, konto etc.). Samtlig korrespondens och alla dokument (korrespondens, beställningar, avtal, klagomål etc.) inom ramen för kundrelationen lagras då i, eller länkat till, detta kundkonto.

Vi samlar in och behandlar ovanstående information dels för att kunna genomföra avtalsförhållandet avseende den information, den produkt och/eller den tjänst vi levererar till dig (rättslig grund för behandling: art. 6 nr 1 lit. b) GDPR), dels i syfte att skydda vårt berättigade intresse av att förbättra våra leveranser och tjänster enligt dina individuella krav, för att främja försäljningen av våra produkter och tjänster, och med en möjlighet att erbjuda dig ytterligare produkter eller tjänster enligt dina intressen, dokumentera avtalsöverenskommelser och korrespondens för etablering, utövande eller försvarande av tillhörande juridiska anspråk, och där så är relevant, genomföra vår skyldighet avseende övervakning av våra produkter och tjänster (rättslig grund för behandling: art. 6 nr 1 lit. f) GDPR) samt fullgöra lagstadgade skyldigheter avseende dokumentation och dokumentationslagring (rättslig grund för behandling: art. 6 nr 1 lit. C) GDPR.

Vid etablering av kundrelationen, eller när som helst under kundrelationen, kan vi komma att behandla kunddata i syften som ”lär känna din kund”, antikorruption, förhindrande av penningtvätt, antiterroråtgärder och exportkontroll eller liknande undersökningar eller revisioner för att iakttaga våra skyldigheter och policies avseende regeluppfyllelse. Den rättsliga grunden för sådana revideringar och undersökningar är fullgörandet av en juridisk skyldighet där lagen kräver sådana (rättslig grund för behandlingen: art. 6 nr 1 lit. c) GDPR, och i annat fall vårt berättigade intresse av att undvika affärsrelationer som vi anser överträder våra etiska standarder (rättslig grund för behandlingen: art. 6 nr 1 lit. f) GDPR). 

Om du uttrycker intresse för en produkt eller tjänst, men ingen kundrelation är etablerad, raderas dina data 2 år efter senaste korrespondens med dig.

 

Besök EOS’ anläggningar

När du besöker vår anläggning ber vi dig att registrera dig antingen i förväg eller direkt på plats. I normalfallet registreras ditt namn och företag samt datum och klockslag för besöket, och du kan bli ombedd att underteckna ett sekretessavtal.  

Vi lagrar och behandlar ovanstående information i syfte att skydda vårt berättigade intresse av att förhindra inkorrekt uppträdande under besök och upprättande, utövande eller försvar av eventuella juridiska krav: art. 6 nr 1 lit. f) GDPR). Såvida inte någon av de längre lagringsperioder som anges nedan gäller, sparas din information i ett år efter besöket. Om du är kund, kan uppgifterna lagras på ditt kundkonto. 

Känsliga områden i våra lokaler kan vara videoövervakade. Videokameror är synligt utplacerade och tydligt uppmärkta. Videokameror kan vara kopplade till live-monitorer utan att informationen spelas in, men det kan också förekomma videoinspelningar. Inspelningarna kan komma att granskas stickprovsvis av säkerhetspersonalen, eller när det föreligger tecken på obehörig åtkomst eller oegentligt uppträdande. Efter 72 timmar raderas inspelningarna, såvida inte annat krävs för undersökning av en specifik händelse. Vi lagrar och behandlar information insamlad från videoövervakning i syfte att skydda vårt berättigade intresse av att förhindra obehörig åtkomst och inkorrekt uppträdande under besök och vid upprättande, utövande eller försvar av ev. juridiska krav: art. 6 nr 1 lit. f) GDPR). Information som samlas in via videoövervakning används inte i något annat syfte.

Utbyte inom EOS Group

EOS är ett globalt verksamt företag. Datautbytet omfattar företag i EOS-koncernen belägna inom EES men även i osäkra tredjeländer. I syfte att säkra ett enhetligt dataskydd över hela koncernen, samt en adekvat nivå av dataskydd, omfattas alla EOS-koncernbolag av avtal avseende interna dataöverföringar, vilket innefattar standardiserade dataskyddsklausuler, inkl. lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder utfärdade av EU-kommissionen för detta ändamål avseende dataöverföringar till ett osäkert tredjeland. (EU-kommissionens informationssida: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection_en).

Datautbytet har som syfte att skydda vårt berättigade intresse av en central samordning av försäljning, affärs- och administrationsverksamhet, företagsplanering samt IT-administration och att administrera våra leveranser och tjänster och vårt sortiment så nära kunderna som möjligt (rättslig grund art. 6 nr 1 lit. f) GDPR).

 

Utbyte med tjänsteleverantörer och partners

Om vi lagrar och behandlar data i syfte att behandla avtalsrelationer kan vi komma att vidarebefordra dem till delegerade ombud inom ramen för avtalsbehandlingen (t.ex. speditörer). I den mån vi återförsäljer tredjepartsprodukter, kan vi komma att vidarebefordra dina kontaktuppgifter och information om produkten till tillverkaren eller leverantören, t.ex. som en del av en produktregistrering, i faktureringssyfte eller avseende underhålls- eller supporttjänster som tillverkaren tillhandahåller.

Om dina data överförs till tjänsteleverantörer i länder utanför EU, tillämpar vi lämpliga säkerhetsåtgärder för att trygga ett adekvat dataskydd, t.ex. Standarddataskyddsklausuler inkl. lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder utfärdade av EU-kommissionen för detta ändamål. (EU-kommissionens informationssida: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection_en).

 

Efterlevnad av juridiska krav

Vi överför dina personuppgifter till ansvariga rättsvårdande myndigheter, statliga eller andra myndigheter, institutioner eller organ om vi är skyldiga att göra det enligt lag (rättslig grund: art. 6 nr 1 lit. c) GDPR), eller om vi har ett berättigat intresse av att avvärja tvingande åtgärder genom sådana myndigheter, institutioner eller organ inom ramen för deras juridiska kompetens genom överföringen (rättslig grund: art. 6 nr 1 lit. f) GDPR). Sådana lagstadgade eller nödvändiga överföringar omfattas inte av denna integritetspolicy.

Vi har antagit en datalagrings- och -raderingspolicy i syfte att säkerställa att personuppgifter lagras endast så länge som krävs för syftet med dem.
Vår datalagrings- och -raderingspolicy följer principen om att personuppgifter skall lagras under begränsad tid även efter det att det ursprungliga syftet har blivit inaktuellt, i syfte att skydda vårt berättigade intresse av att förhindra oavsiktlig radering, att möjliggöra upprättande, utövande eller försvar av juridiska anspråk och att tillämpa en praktisk administration av lagrings- och raderingsperioder (rättslig grund för behandling: art. 6 nr 1 lit. f) GDPR). Vi förutsätter att dina intressen står i konflikt med detta, eftersom de extra lagringsperioderna är rimliga sett till de intressen som skall skyddas.
Såvida inte detaljerad information om raderingsperioder har lämnats ovan, gäller följande allmänna raderingsperioder enligt vår datalagrings- och -raderingspolicy. Där data hamnar i flera olika raderingsperioder är det alltid den längsta som gäller:

  • vi lagrar kunddata under den tid som kundrelationen varar. Efter avslutad kundrelation fortsätter dessa data att lagras så länge som dessa behövs för underhållet av kundkontot och för administration av dokument eller data som har samband med kunden, vilka tillhör någon av de kategorier som nämns nedan. I annat fall raderas kunddata efter ett års tid.
  • Vi lagrar avtalsdata fram till upphörandet av den lagstadgade begränsningen för eventuella anspråk, och raderar eller anonymiserar data efter en ytterligare viloperiod på flera månader.
  • För efterlevnad av lagstadgad lagringsperiod för affärskorrespondens och skatteunderlag lagrar vi korrespondens i sju år, och fakturor och annan bokföringsdokumentation i 11 år.
  • Vi lagrar avtalsrelaterade data och dokument i 11 år efter slutet av avtalsförhållandet med beaktande av lagstadgad begränsningsperiod för anspråk och lagstadgad dokumentlagringsskyldigheter för bokföringsverifikat.
  • Vi lagrar alla produktsäkerhetsdokument och produktdata inkl. information om säkerhetsrelevanta incidenter och olycksfall eller kundklagomål i syfte att iakttaga vår lagstadgade produktövervakningsplikt och att säkra, utöva eller försvara juridiska anspråk inom de lagstadgade begränsningsperioderna i 31 år efter slutet av produktförsäljningen.

Om begreppet ”radering” nämns i denna integritetspolicy förbehåller vi oss rätten att anonymisera relevant datapost så att den inte längre kan allokeras till dig, i stället för fullständig radering.
Anonymiserade kan kan behandlas och användas av oss och våra behandlingspartners under en obegränsad period. Behandlingen och användningen av anonymiserade data omfattas inte av GDPR, ej heller av denna integritetspolicy.
 

Rätt till upplysning
Enligt villkoren i art. 15 GDPR har du rätt att få en bekräftelse från oss avseende huruvida eller ej som personuppgifter rörande dig behandlas, få en kopia av uppgifterna samt omfattande information om dem. Observera att denna rättighet till upplysning kan vara begränsad i lagen i vissa fall (i synnerhet enligt § 34 i den tyska dataskyddslagen).

 

Rätt till rättelse
Enligt de villkor som anges i art. 16 GDPR har du rätt att begära av oss att vi rättar felaktiga personuppgifter samt kompletterar ofullständiga personuppgifter.


Rätt till radering
Enligt de villkor som anges i art. 17 GDPR har du rätt att av oss begära radering av dina personuppgifter, t.ex. om lagring inte längre krävs för fullgörande av berättigade syften (t.ex. upprättande, utövande och försvar av juridiska krav).

 

Rätt till begränsning av behandlingen
Enligt villkoren i art. 18 GDPR har du rätt att begära en begränsning av behandlingen av dina personuppgifter, t.ex. om du ifrågasätter uppgifternas korrekthet.


Rätt till dataöverförbarhet
Enligt villkoren i art. 20 GDPR har du rätt att begära att vi förser dig, eller en tredjepart som du anger, med de personuppgifter som du har lämnat till oss, i ett maskinläsbart format om automatiserad behandling av personuppgifter utförs endast på basis av ditt samtycke eller för genomförandet av ett avtal med dig eller för implementering av åtgärder före avtalstecknande.

 

Rätt till invändning
Enligt de villkor som anges i art. 21 GDPR har du rätt att invända mot viss behandling av data som avser dig på basis av din särskilda situation. Huruvida vi uppfyller detta har samband med om det finns tvingande berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen eller om behandlingen är nödvändig för upprättande, utövande eller försvar av juridiska anspråk.
Du har dessutom rätt att invända mot databehandling i direktmarknadsföringssyften. Detta gäller även profilering, i den mån den har att göra med direktreklam.

 

Rätt till återkallelse
Vi fattar inga beslut utan ditt samtycke, vilka medför juridiska effekter rörande dig eller på liknande sätt påverkar dig och vilka baseras enbart på automatiserad behandling (inkl. profilering).

Du kan kontakta oss på valfritt sätt för att utöva dina rättigheter, i synnerhet för att återkalla samtycken, inkl. i synnerhet även dataskyddsombudet. För utövande av dina rättigheter kan du behöva identifiera dig för oss som datasubjekt.

All nödvändig information återfinns under punkten "Vem är personuppgiftsansvarig och hur kan du kontakta oss? ".

Du har rätt att lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet. Det kan omfatta bl.a. den tillsynsmyndighet som är ansvarig för din vistelseort, eller den tillsynsmyndighet som är generellt ansvarig för oss. Den tillsynsmyndighet som är generellt ansvarig för oss är Bavarian State Office for Data Protection Supervision

Om du vill lägga in ett klagomål kan du använda det klagomålsformulär som finns på https://www.lda.bayern.de/de/beschwerde.html.
 

Vi kan komma att modifiera våra processer och denna policy. Vi lägger ut uppdaterade policyversioner här, eller informerar dig på annat sätt.

Utgåva: oktober 2022